Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 2021

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via info@ae1.nl

 

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 01 : Definities
Artikel 02 : Toepasselijkheid
Artikel 03 : Aanbiedingen, offertes en diensten
Artikel 04 : De overeenkomst en annulering
Artikel 05 : Positie AE1
Artikel 06 : Geheimhouding
Artikel 07 : Tarieven
Artikel 08 : Betaling en incassokosten
Artikel 09 : Conformiteit, contractduur en opzegging
Artikel 10 : Uitvoering opdracht
Artikel 11 : Wijzigen opdracht en meerwerk
Artikel 12 : Klachtenregeling
Artikel 13 : Intellectueel eigendom
Artikel 14 : (gebruik) Website AE1
Artikel 15 : Aansprakelijkheid
Artikel 16 : Overmacht
Artikel 17 : Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van AE1.
 2. AE1: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten AE1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75558629 en gevestigd te (3453 VA) de Meern aan het Muurkruid 7.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met AE1.
 4. Klant: de ondernemer die een samenwerking aangaat met AE1 of degene die een dienst en/of product afneemt.
 5. Bezoeker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de website van AE1 zonder een dienst af te nemen.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen AE1 en de klant waarin onder andere staat opgenomen welke diensten AE1 voor de klant verricht.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door AE1 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en AE1 gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AE1 en op elke tot stand gekomen overeenkomst -op afstand- tussen AE1 en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij AE1 zijn in te zien en zij op verzoek van de klant -langs elektronische weg- zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De klant kan op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en De klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
 5. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien partijen dit expliciet en schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en diensten

 1. Alle door AE1 gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst af te nemen.
 2. Eventuele offertes die specifiek opgesteld en verstuurd worden naar een (toekomstige) klant zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 14 dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze offertes zijn gebaseerd op de informatie die door een (toekomstige) klant gegeven worden.
 3. Een aanbod en/of een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 4. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een offerte. AE1 mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 5. De aangeboden dienst bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 6. AE1 biedt aan klanten een mogelijkheid om vacatures uit te lichten op de website. Deze prijzen staan vermeldt op de website en AE1 biedt drie verschillende pakketten aan:
 7. Premium vacatures uitgelicht voor 14 dagen.
 8. Premium vacatures uitgelicht voor 30 dagen.
 9. Premium vacatures uitgelicht voor 60 dagen.
 10. Alle afbeeldingen, teksten en specificaties die getoond worden op onder andere de website van AE1 zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AE1

 

Artikel 4. De overeenkomst en annulering

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van (schriftelijke) aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag of door ondertekening van de overeenkomst.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AE1 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AE1 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaalt, zal AE1 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. AE1 kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AE1 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien AE1 zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Indien een klant een langere zichtbaarheid heeft aangeschaft en de klant bepaald om de vacature eerder offline te halen dan is AE1 niet gehouden om een bedrag terug te betalen. Het offline halen van een vacature is derhalve voor eigen rekening en risico van de klant.
 7. Bij de aankoop van een dienst heeft een klant geen recht op annulering, tenzij AE1 en de klant dit in onderling overleg bepalen.

 

Artikel 5. Positie AE1

 1. AE1 is niet betrokken bij de overeenkomsten die de klant sluit met kandidaten en/of derden. De klant is hier geheel zelf verantwoordelijk voor.
 2. Indien een kandidaat en/of opdrachtgever zich niet houdt aan een overeenkomst die tussen hen tot stand is gekomen, is AE1 hier uitdrukkelijk geen partij bij.
 3. AE1 is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gedrag, uitingen, informatie, verstrekkingen etc. van een klant en/of kandidaat.
 4. Bovenstaande geldt ook indien een klant een premium account aanschaft bij AE1.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 1. AE1 heeft te allen tijde het recht om een klant te weigeren indien hij van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de klant beter door een ander geholpen kan worden.
 2. Beiden partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de gesprekken en/of bij de uitvoering van de opdracht. De geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken.
 3. AE1 bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.
 4. De klant kan een verzoek bij AE1 indienen om alle gegevens en informatie die in het bezit is van AE1 te verwijderen.
 5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan AE1 niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
 4. AE1 kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

 

Artikel 8. Betaling en incassokosten.

 1. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De klant kan alle facturen direct online betalen. Na betaling zal de functie voor de klant direct geactiveerd worden.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AE1 te melden.
 3. Indien AE1 om wat voor reden dan ook een bedrag aan een klant verschuldigd is dan heeft hij het recht om dit bedrag te verrekenen met een nog openstaande factuur. Dit recht heeft de klant niet en hij kan nimmer (een deel van) de factuur verrekenen.
 4. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en is AE1 gerechtigd om de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij in de hoedanigheid van een consument handelt) of de wettelijke handelsrente (als hij in de hoedanigheid van een ondernemer handelt) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen:
 6. 15% over de eerste € 2.500;
 7. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
 8. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
 9. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
 10. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 11. De volledige vordering van AE1 op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
 12. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.
 13. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
 14. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden.

 

Artikel 9. Conformiteit, contractduur en opzegging

 1. AE1 staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. De klant dient te onderzoeken of het geleverde conform de overeenkomst is uitgevoerd. De klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien AE1 en de klant een termijn voor afronding van de overeenkomst zijn aangegaan is dit nimmer een fatale termijn.
 4. Indien de klant de overeenkomst met AE1 wil opzeggen kan dit desgewenst per direct geschieden. De klant is bij opzegging een vergoeding verschuldigd naar rato in verband met de door AE1 uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 10. Uitvoering opdracht

 1. AE1 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.
 2. AE1 verklaart dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de klant zoveel mogelijk in acht genomen worden.
 3. AE1 zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. Hij kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat.
 4. Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan AE1 verstrekt, die noodzakelijk zijn voor AE1 om de opdracht uit te voeren.
 5. Als klant de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag AE1 de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. AE1 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat AE1 is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

Artikel 11. Wijziging opdracht en meerwerk

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.
 2. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 3. AE1 kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. AE1 zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 4. AE1 mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. AE1 beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AE1 via info@ae1.nl
 3. Bij AE1 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AE1 binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient AE1 in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. AE1 behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. De klant verkrijgt bij het sluiten van de overeenkomst een onbeperkte licentie voor het gebruik van eventueel auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder de website van AE1. Deze licentie zal slechts gelden indien de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Daarnaast mag dit recht niet overgedragen worden aan derden.
 3. Het is niet toegestaan om de website van AE1 of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AE1.
 4. Alles dat AE1 levert, blijft eigendom van AE1 totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 5. Als AE1 haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan AE1 om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat AE1 deze terug kan nemen of veilig kan stellen. Indien derden beslag leggen op de door AE1 geleverde zaken dan dient de klant dit onmiddellijk mede te delen aan AE1.

 

Artikel 14. (gebruik) Website AE1

 1. Het gebruik van de website is te allen tijde voor eigen risico. Een gebruiker van het platform van AE1 realiseert zich, en stemt ermee in, dat het platform een zogenoemd open karakter heeft. Dit open karakter heeft tot gevolg dat gebruikers, kandidaten en /of opdrachtgever in contact met elkaar kunnen treden via het platform en bepaalde (contact)gegevens openbaar en toegankelijk zijn.
 2. AE1 is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) zijn diensten aan te passen en/of te beëindigen. AE1 heeft de inhoud van zijn website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan AE1 niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van AE1 onrechtmatig zullen gebruiken.
 3. Opdrachtgever en/of kandidaat zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name mogen er geen advertenties geplaatst worden en/of verwezen worden naar andere websites zonder dat dit het doel dient van AE1. Elke link op AE1 geplaatst in een opdracht, reactie of e-mail moet gerelateerd zijn aan de opdracht.
 4. AE1 heeft te allen tijde het recht haar website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 5. AE1 is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in haar dienst aan te brengen.
 6. AE1 draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van profielen, opdrachten, verstuurde berichten via het platform etc.
 7. AE1 is niet verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verplichtingen door opdrachtgevers en kandidaten, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 8. Bij onrechtmatig gebruik en/of handelen heeft AE1 de mogelijkheid de klant en/of kandidaat uit te sluiten van elk verder gebruik van de website. Eventuele restitutie vindt niet plaats.
 9. Indien een klant een premium account afneemt dan zullen diens vacatures beter zichtbaar zijn en gelden er geen restricties in het aantal te plaatsen vacatures per maand.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Voor alle overeengekomen opdrachten geldt dat AE1 een inspanningsverplichting heeft. AE1 kan nimmer een resultaat garanderen. Indien een klant AE1 aansprakelijk wil stellen dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. AE1 is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een (ernstige) tekortkoming of opzet van
 3. AE1 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, gederfde winst, verlies van bedrijfsgegevens, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
 4. Derden kunnen nimmer AE1 aansprakelijk stellen.
 5. Elk recht van de klant om AE1 aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 6. Indien AE1 aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
 7. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van AE1 minus het eigen risico.
 8. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot het maximale declaratiebedrag.
 9. Indien de klant en AE1 een langdurige samenwerking hebben is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. AE1 hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als hij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan zijn schuld.
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar AE1 geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.
 3. Eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid valt hier ook ander. Wel wordt geprobeerd om in dit geval tot een passende oplossing te komen.
 4. Indien de situatie van overmacht langer dan een (1) maand duurt, dan mogen alle partijen de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van de schade.

 

Artikel 17. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en offertes is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen dienen eerst in onderling overleg afgehandeld te worden. Indien dit na uiterste inspanningen niet lukt kan een geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.